BEAUTY

RODZAJE PERFUM / PERFUME TYPES

Rodzaje perfum

Perfumy, w dużym skrócie, to mieszanina olejków zapachowych (absolutu) oraz rozpuszczalnika, którym zazwyczaj jest akohol w postaci etanolu lub mieszanina lekkich alkoholi alifatycznych.

Perfume it’s a mixture of fragrances and solvents, which is usually ethanol or some light aliphatic alcohols.

(więcej…)